وبلاگ زمین شناسی مدارس گیلانغرب
این وبلاگ با هدف گرداوری مطالب زمین شناسی جهت استفاده علاقه مندان دایر گردیده است.
نويسندگان
پيوندهای روزانه

هدف های رفتاری جزیی فصل های درس علوم زمین

ازدانش آموز انتظار می رود درپایان فصل اول بتواند:

1- محاسبات اراتوستن در رابطه با محیط زمین را شرح دهد. 2- علت تشکیل سایه اجسام در اسکندریه را زمانی که خورشیدبر چاهی در شهر سین عمود می تابد را بیان کند. 3- مقادیر استادیوم را بر حسب متر ذکر کند. 4- با استفاده از روش اراتوستن ،محیط زمین را محاسبه کند. 5- اثرفوکو را تفسیر نماید. 6- اثر دوپلر را تفسیر نماید. 7- آزمون دیاپازون و نور ستارگان را در تایید یا رد فرضیه دوپلر شرح دهد. 7- آزمون دیاپازون و نور ستارگان را در تایید یا رد فرضیه دوپلر شرح دهد. 8- مقدار زاویه انحراف محور زمین را بداند. 8- مقدار زاویه انحراف محور زمین را بداند. 9- با توجه به انحراف محور زمین ،اعتدالین و انقلابین را توضیح دهد. 10- دلیل جلوتر بودن زمان را در مناطق شرقی کره ی زمین نسبت به مناطق غربی کره ی زمین توضیح دهد. 11- با محاسبات ،اختلاف ساعت مناطق مختلف کره ی زمین را به دست آورد. 12- تصاویر فصل اول را تفسیر نماید.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل دوم بتواند:

1-  لایه های مختلف درون زمین را نام ببرد. 2- لایه های مختلف زمین را بر روی شکل نمایش دهد. 3- روش های مستقیم و غیر مستقیم مطللعه درون زمین را نام ببرد و هریک از موارد را شرح دهد. 4- لایه های مجموعه افیولیتی را نام ببرید. 5- طرز تشکیل مجموعه افیولیتی را توضیح دهد. 6- بهترین روش مطالعه غیر مستقیم درون زمین را بداند. 7- اطلاعات حاصل از امواج زلزله را در مورد درون زمین بداند. 8- سطوح انکسار و انعکاس امواج لرزه ای را درون زمین نام ببرد. 9- سطوح انکسار و انعکاس امواج لرزه ای را برروی شکل نمایش دهد. 10- تفاوت پوسته ی اقیانوسی وپوسته ی قاره ای را در موارد ضخامت،چگالی،جنس،سن ذکر کند. 11- ترکیب گوشته را بداند.

12- ویژگی های گوشته را بر حسب امواج لرزه ای تفسیر نماید. 13- دلیل نامگذاری استنوسفر به لایه ی کم سرعت را بداند. 14- ویژگی های گوشته را از نظر خصوصیات فیزیکی (حالت ماده)تفسیر نماید. 15- لیتوسفر و استنوسفر را توضیح دهد. 16- گوشته ی فوقانی و گوشته ی تحتانی ،لیتوسفر و استنوسفر را بر روی شکل نمایش دهد. 17- اهمیت لایه ی کم سرعت را بداند. 18- دلیل کاهش یا افزایش سرعت امواج لرزه ای را در گوشته بداند. 19- ترکیب هسته را بداند. 20- منطقه ی سایه ی موج s و موج p  را شرح دهد. 21- دلیل ایجاد منطقه سایه موج s و موج p را بداند. 22- مسیر عبور امواج sو pرا بر روی شکل نمایش دهد. 23- دلایل مربوط با اینکه ترکیب هسته از اهن و نیکل هست را ذکرکند. 24- طرز تشکیل شدن میدان مغناطیسی زمین را توضیح دهد. 25- وارونگی مغناطیسی را شرح دهد. 26- ابزار اندازه گیری نیروی گرانش زمین را بداند. 27- مفهوم ناهنجاری گرانشی را شرح دهد. 28- دلایل ایجاد ناهنجاری گرانشی مثبت و منفی را بداند. 29- نمودار تغییرات فشار را بر حسب عمق زمین تفسیرنماید

30- علت تغییردما در لایه های مختلف زمین را بداند. 31- علت تغییر دما را در لایه های مختلف زمین بداند.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل سوم بتواند:

1- نظریه وگنر را بداند.2- نظریه ی جایگزین نظریه ی وگنر را بداند.3- نظریه ی وگنررا شرح دهد.4- مناطق باقی مانده ی دریای تتیس را ذکر کند.5- چگونگی تشکیل شدن اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس اطلس جنوبی را بیان کند. 6- شواهدوگنر را در مورد جابه جایی قاره ها نام ببرد وهریک کدام را شرح دهد. 7- آب وهوای دیرینه رسوبات یخچالی وفسیل گیاهی وفسیل جانوری را  شرح دهد. 8- عقاید مخالفان وموافقان نظریه وگنر را ذکرکند.9- قطب نمای فسیل را شرح دهد.10-شواهد مربوط به سرگردانی قطبی را بداند.11- علت سرگردانی قطبی را بداند.12- جایگاه مغناطیس دیرین را در اثبات نظریه ی وگنر ،شرح دهد.13- فرضیه ی هری هس را بداند. 14- بر روی شکل فرضیه ی هری هس را نمایش دهد.15- شواهد مربوط به وارونگی مغناطیسی را بداند.16- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را شرح دهد.17- حرکت سنگ کره را طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای شرح دهد.18- حرکت ورقه ها را نام ببرد.19- حرکات ورقه ها وپدیده های حاصل از آنها  را بر روی شکل نمایش دهد.20- حرکات ورقه ها را بر روی شگل تفسیر نماید.21- پدیده ها ویا پدیده های حاصل از حرکات ورقه ها را بداند.22- حرکات ورقه ها را شرح دهد.23- تحولات کنونی ورقه ها را پیش بینی نماید.24- آزمون های فرضیه برای رد یا قبول فرضیه ی زمین سلخت ورقه ای را شرح دهد.25- نقاط داغ را شرح دهد.26- منطقه نقاط داغ را بداند.27- دلایل تشکیل شدن جزلیر هاوایی را بداند.28- طرز تشکیل شدن جزایر هاوایی را بداند.29- رابطه ی بین نقاط داغ و جزایر هاوایی را بداند و بر روی شکل نشان داده و آن را تفسیر نماید. 30 – دلایل فعال بودن و غیر فعال بودن جزایر هاوایی را بداند.

 از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل چهارم بتواند:

1-اهمیت دانش لرزه شناسی را بداند.2- چگونگی ایجاد زمین لرزه را توصیف نماید. 3- گروه زمین لرزه ها را نام ببرد.4- مفاهیم پیش لرزه؛پس لرزه ،کانون ،مرکز سطحی را تعریف کند.5- عمل متعادل کننده پس لرزه ها را بداند.6 6- زمین لرزه ها را بر اساس عمق طبقه بندی نماید. 7- ابزار ثبت امواج لرزه ای را بداند. 8- تعداد دستگاه لرزه نگار در هر ایستگاه، وجهت ارتعاشات ثبت شده را بداند.9- تفاوت امواج زمین لرزه را از نظرجهت ارتعاش ذرات بداند.10- امواج درونی و امواج سطحی زمین لرزه را نام ببرد.11- امواج درونی و امواج سطحی زمین لرزه را از نظر سرعت و دامنه ی موج ومیزان تخریب و زمان رسیدن به دستگاه لرزه نگار مقایسه نماید.12- امواج درونی وامواج سطحی را بر روی شکل تفسیر نماید.13- زمین لرزه را بر حسب شدت و بزرگی مقایسه نماید.( ملاک های مقایسه : واحد اندازه گیری ،دستگاه لرزه نگار) 14-نمودار تعیین محل زمین لرزه را تفسیر نماید.15- دلیل استفاده از سه ایستگاه لرزه نگار ،برای تعیین مرکز سطحی زمین لرزه بیان نماید. 16- عوامل موثر بر میزان خرابی های زمین ارزه را نام ببرد. 17- کمربند های لرزه خیز را نام ببرد.18- موقعیت ایران را در کمربندهای زمین لزره بیان نماید.19- رابطه ی زمین لرزه های ایران را با کمربند زمین لرزه بیان نماید.20- برروی نقشه جهان کمربندهای زمین لرزه را نشان دهد.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل پنجم بتواند:

1- نقش آتشفشان ها را در زمین بداند.2- اهمیت مطالعه ی آتشفشان ها را ذکرکند.3- مشخصات یک آتشفشان رابر روی شکل نمایش داده وتفسیر کند.4- مفاهیم( آتشفشان،دودکش،مرحله فومرولی،گدازه،تفرا) را تعریف کند.5- موادخروجی از دهانه آتشفشان را نام ببرد.6- گازهای خروجی از دهانه اتشفشان رانام ببرد.7- گدازه ها را برحسب میزان سیلیس طبقه بندی کند.8- تفاوت گدازه ها ی اسیدی،بازی،حدواسط راازنظر میزان گرانروی وسیلیس بیان کند.9- دلیل گرانروی زیادگدازه اسیدی وگرانروی کم گدازه بازی را بازگوکند.10- عوامل موثر در سرعت جریان گدازه از دهانه آاتشفشان را بیان کند.11- مواد جامد خروجی ازدهانه آتشفشان را برحسب اندازه طبقه بندی کند.12- ویژگی سنگ های آذرآواری را بیان کند.13- میزان خطر را در گدازه های اسیدی،بازی،حدواسط باهم مقایسه نماید.14- آتشفشان ها را براساس فعالیت شان طبقه بندی کند.15- در آتشفشان هایی که براساس فعالیت شان طبقه بندی شده اند ،نوع گدازه ،گرانروی ،

شکل مخروط ،نام مخروط را بداند.16- با یک مثال ویژگی آتشفشان هایی که بیشتر گدازه از خود خارج می کنند  و آتشفشان هایی که مواد جامد و گدازه از خود خارج می کنند را از نظر نوع گدازه و جنس مخروط آتشفشانی بیان کند.17- با توجه به نقشه مهمترین کوه های آتشفشانی زمین برحسب حرکت ورقه ها طبقه بندی کند و ویژگی هرکدام را شرح دهد.18- خطرات آتشفشان ها را نام ببرد. 19- اثرات اولیه و اثرات ثانویه خطرات آتشفشانها را از نظر دوام آثار برجای مانده مقایسه کند.20- اثرات اولیه خطرات آتشفشان ها را با ذکر مثال شرح دهد. 21- اثرات ثانویه خطرات آتشفشان ها را باذکر مثال شرح دهید. 22- سودمهد بودن آنشفشانها را شره دهد. 23- آتشفشان های مهم کشور را نام ببرد. 24- فعال وغیر فعال بودن آتشفشان های ایران را ذکر کند.

از دانش آموز انتظار می رود در پایان فصل ششم بتواند:

1-      مفاهیم (فرایند های ساختمانی ،زمین ساخت یا تکتونیک،ساخت اولیه،ساخت ثانویه ،تنش،تنش فشاری،تنش کششی، تنش برشی ،ماده کشسان ،ماده خمیرسان، چین خوردگی ،تک شیب،تاقدیس،ناودیس،لولای چین ، پهلوی چین،زوایه ی میل چین،سطح محموری چین،امتداد لایه ،شیب لایه ،گسل، درز،سطح گسل، فرادیواره ، فرودیواره،سطح گسل،گسل قائم،گسل معکوس،گسل عادی ،گسل امتداد لغز، کوهزایی )را تعریف کند. 2- عوامل اصلی دگرگونی را نام ببرد. 3- سنگ ها را بر اساس ساخت طبقه بندی کند.4- ساخت اولیه در سنگ را با مثال شرح دهد. 5- ساخت ثانویه را با مثال شرح دهد. 6- به پرسش های متن پاسخی مناسب بدهد. 7- تنش های ایجادشده در سنگ را نام ببرد.8- تغییر شکل حاصل در سنگ ها را بر اساس میزان نیرو توصیف کند. 9- انواع چین خوردگی در سنگ ها را نام ببرد.10- بر روی شکل نوع چین خوردگی را نشان دهد.11- با رسم شکل ، انواع چین خوردگی در سنگ ها را نمایش دهد. 12- طرز تشخیص انواع چین خوردگی ها را یر روی زمین بداند. 13- مشخصات یک چین خوردگی را نام ببرد.14- با رسم یک چین خوردگی ،مشخصات چین خوردگی را نمایش دهد.15- انواع چین را بر اساس سطح محوری نام ببرد. 16- انواع شکستگی در سنگ ها را نام ببرد.17- تفاوت درز و گسل را بیان نماید.18- انواع درزها را نام ببرد وبر روی شکل نمایش دهد.19 – مشخصه های یک گسل را ذکر کند. 20- انواع گسل را نام ببرد. 21- انواع گسل ها را با رسم شکل نمایش دهد.22- با نمایش شکل یک گسل( فرادیواره،فرودیواره، سطح گسل،امتداد گسل، شیب سطح گسل ) را نشان دهد. 23- تفاوت گسل عادی و گسل معکوس را بیان کند. 24- انواع گسل معکوس را نام ببرد. 25- تفاوت گسل رانده یا معکوس را با گسل رورانده بیان کند. 26- انواع گسل های حاصل از تنش های کششی را نام ببرد. 27- بررویی شکل گرابن و هورست را نشا ن دهد. 28- شکل گرابن و هورست را رسم کند. 29- کمربندهای کوهزایی را نام ببرد.30- کوه های ایران را بداند و جایگاه  آنها را برروی کمربندهای کوهزایی تشخیص دهد. 31- با توجه به کمربند کوهزایی ،کمربند زمین لرزه،فرضیه ی زمین ساخت ورقه ای رابطه ی بین آنها را تفسیر کند.

[ یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۵۵ بعد از ظهر ] [ فرحناز نصرت الهی ]
درباره وبلاگ

هوالجمیل
کار ما نیست شنا سایی راز گل سرخ
کار ما شاید اینست :
که در افسون گل سرخ شناور باشیم
سهراب سپهری
این وبلاگ سعی دارد تا مطالب و اطلاعات تخصصی زمین شناسی راکه از سایتهای علمی داخلی و خارجی بر گرفته است در اختیار علاقه مندان و بازدید کنندگان محترم قرار دهد.

لینک های مفید
امکانات وب

دریافت كد ساعت

ابزار پرش به بالا